ALGEMENE VOORWAARDEN YVETTE MOESKOPS FOTOGRAFIE

Bij het maken van een afspraak bij Yvette Moeskops Fotografie gaat u akkoord
met onderstaande algemene voorwaarden:

1. Een paar algemene zaken – De foto’s op www.yvettemoeskops.nl mogen
alleen gebruikt worden door de eigenaar, Yvette Moeskops. Bezoekers kunnen
deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan
ook, te gebruiken.  – Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik
van de foto’s kunt u contact met opnemen met Yvette Moeskops. Hiervoor
gelden namelijk andere bestandsformaten en prijzen.  – Yvette Moeskops Fotografie
kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële
schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

 

-Yvette Moeskops Fotografie stelt zich niet
aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan
normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de
fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die
niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer…. – Yvette Moeskops
Fotografie doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens
de reportage tot een minimum te beperken.  – Yvette Moeskops Fotografie heeft haar
best gedaan om alles wat op mijn website staat correct en
volledig weer te geven, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de
informatie die op deze website is geplaatst.  – Yvette Moeskops Fotografie aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het
gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze
site wordt verstrekt.  – Yvette Moeskops Fotografie behoudt zich het recht voor om
de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te
wijzigen.  – Instellingen, organisaties of personen die vinden dat
geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun
identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde
redenen, melden. Yvette Moeskops Fotografie zal deze foto’s, indien de redenen door
haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
– Bijgebruikmaking van de diensten van Yvette Moeskops Fotografie in welke zin dan ook,
gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.  – Achteraf kan er geen
beroep op Yvette Moeskops Fotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken
wanneer de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc,etc.
– Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets
niet mooi vindt, dan moet je dat direct tegen mij zeggen. Dat geeft mij
namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden
als niet gegrond beschouwd. – Yvette Moeskops Fotografie zal de digitale bestanden
voortvloeiend uit de fotoreportage na 3 maanden uit haar archief /opslag
verwijderen. – Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te
maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.

 

2. Auteursrechten van de foto’s  – Het auteursrecht van de foto’s ligt te
allen tijde bij Yvette Moeskops Fotografie.
– De klant geeft Yvette Moeskops Fotografie
toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciele als
promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social
media/Facebook/Etsy/Instagram/Pinterest) en in drukwerk (zoals flyers).
De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.  – Indien de klant uitdrukkelijk
niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het
gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven
beschreven, dan dient de klant dit voor de reservering per email kenbaar
te maken. In overleg zullen we mogelijkheden bekijken voor een reportage.
– Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie
voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een
andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Yvette Moeskops
Fotografie. Oftewel geen filters over mijn foto’s. – Bij aanschaf van
bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het
recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om
bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te
publiceren in gedrukte media.  – Het is niet toegestaan dat de klant
digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Yvette Moeskops Fotografie.
– Vermeld altijd Yvette Moeskops Fotografie bij het plaatsen van een foto.

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen
– Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker
(in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
– De (koop)prijs luidt in euro’s.  – Betaling geschiedt conform de
toegezonden factuur en dient direct na het reserveren volledig voldaan te
worden. De reservering is pas definitief als de betaling ontvangen is.
Dit betekent dat tot het ontvangen van de betaling de datum ook nog door
anderen geboekt kan worden. – Contante betaling kan enkel in onderling
overleg en met goedkeuring van Yvette Moeskops Fotografie. – De  betaling moet
binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door de gebruiker aan
te wijzen rekening.  – De gebruiker is na verloop van de genoemde termijn
van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over
te gaan van het aan haar verschuldigde.  – Indien de gebruiker bij niet
tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen
heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding
van de buitengerechtelijke incassokosten.  – Deze buitengerechtelijke
incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van
voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in
alle gevallen minimaal € 40,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn
tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
– Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze
het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende
overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl indien
anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

4. Annuleringsvoorwaarden  – Annuleren kan alleen schriftelijk of per
e-mail.  – Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is
alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door
Yvette Moeskops Fotografie. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende
kosten in rekening gebracht: * Tot een maand voor de reportage /uitgerekende datum
wordt 30% van de kosten in rekening gebracht.
* Tussen een maand en twee weken voor de reportage / uitgerekende datum wordt 50%
van de kosten in rekening gebracht. * Tussen twee weken en 72 uur voor de
reportage wordt 75% van de kosten in rekening gebracht. * 72 uur of korter
voor de reportage wordt 100% van de gemaakte kosten in rekening gebracht.
Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte,
overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc. – Yvette Moeskops Fotografie
is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te
annuleren. Yvette Moeskops Fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte
afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is Yvette Moeskops Fotografie niet
verplicht vervanging te regelen.

 

 

 

4. Cadeaubonnen – Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. –
Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en
kunnen niet geruild of geretourneerd worden. – Cadeaureportages hebben een
geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van
de cadeaubon.

– Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
cadeau gegeven reportages.
– Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda.
Neem op tijd contact op om een datum te plannen!

 

5. Privacy & persoonsgegevens  – Yvette Moeskops Fotografie zal in geen enkel geval
persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc)
openbaar maken of doorgeven aan anderen.

 

 

© Yvette Moeskops Fotografie  – info@yvettemoeskops.nl  – 06.55363219 – Westerhaven 38 te Medemblik – KvK: 57284016